Vinster Q3: Positiv trend bruten

Tillväxten i börsbolagens vinster under det tredje kvartalet ebbade helt ut, samtidigt som utfallet låg tydligt under analytikernas genomsnittsprognos. Det är en markant scenförändring i förhållande till de senaste kvartalen.

När ungefär tre fjärdedelar av börsvärdet lämnat rapport, kan konstateras att vinsterna visserligen växer för nionde kvartalet i rad, men att tillväxten är försumbar. Resultatet före skatt under det tredje kvartalet steg med endast 1,2 procent, att jämföra med 14 procent förra kvartalet och 13 procent kvartalet dessförinnan. Totalt 51 procent av bolagen ökade vinsten, att jämföra med 70 procent förra kvartalet. De tre som bidragit med störst ökning är Volvo, Atlas Copco och Telia Sonera, medan SEB, Swedbank och MTG dragit ner mest. Exkluderas dessa bolag registrerade kvarvarande grupp ett vinstfall på 1,1 procent, att jämföra med en ökning på 12 procent förra kvartalet.

Klart sämre än prognos

Granskar vi utfallet mot analytikernas prognoser enligt SME Direkt, kan konstateras att summavinsten före skatt ligger 2,5 procent under prognos, vilket kan jämföras med plus 1,4 procent förra kvartalet. Endast 38 procent av bolagen ligger nu över prognos, mot 54 procent förra kvartalet. Sandvik, Volvo och Telia Sonera överträffade prognoserna mest i kronor räknat, medan Ericsson, Nordea och SKF missade med bredast marginal. Exkluderas dessa extremer ökade det negativa utfallet till 3,2 procent, att jämföra med plus 0,4 procent förra kvartalet.

Även försäljningen mattas

Analyserar vi försäljningsutvecklingen, kan konstateras att tillväxten avstannat och ligger på mediokra 2,9 procent, jämfört med hela 13 procent förra kvartalet. Totalt 74 procent av bolagen ökar försäljningen, vilket emellertid skall jämföras med 89 procent förra kvartalet. Försäljningen låg därtill under prognoserna med 1,8 procent, vilket är en markant avvikelse och kan jämföras med plus 1,9 procent förra kvartalet. Bara 36 procent av bolagen låg över prognos, vilket kan jämföras med 70 procent förra kvartalet.

Sektoranalys – bankerna sänker

Stockholmsbörsens största sektor, bankerna, bidrar denna gång negativt till utvecklingen. Vinsten före skatt föll med hela 9 procent, samtidigt som utfallet underskred prognos med hela 6,9 procent. Även intäkterna föll, med 14 procent, samtidigt som de låg 4,7 procent under prognoserna. Detta är en markant försämring jämfört med utvecklingen de senaste två åren.

Exkluderas bankerna steg vinsten för övriga sektorer med 7 procent. Viktigast av dessa är verkstadssektorn, där vinsten ökade med 14 procent i årstakt, samtidigt som utfallet mot prognos låg 6,9 procent över. Emellertid dras utvecklingen upp av enskilda större bolag, varför medianvärdet för vinsttillväxten stannade på 0,7 procent och medianen för utfallet mot prognos på minus 2,7 procent. Försäljningsökningen är därtill mediokra 3,2 procent, samtidigt som försäljningsutfallet mot prognos är minus 0,3 procent. Fortfarande påverkas verkstadssektorn av positiva valutaeffekter, men mindre än under de senaste två kvartalen.

IT/Telekom är nummer tre i betydelse. Här stiger vinsten med 10,2 procent, men utfallet mot prognoserna är hela minus 6,0 procent. Medianvärdet för båda faktorerna visar samma trend. Försäljningen steg med 2,9 procent, men utfallet låg 1,4 procent under prognoserna. Även här styrker medianvärdet trenden.

Byggrelaterade företag är en fjärde stor sektor. Här föll vinsten med 8,9 procent, medan utfallet översteg prognoserna med 2,4 procent. Även medianvärdet styrker denna trend. Försäljningen ökade samtidigt med 4,1 procent, men här låg utfallet under prognoserna med 3,2 procent. Även denna trend styrks av medianvärdet.

Slutsats – klart sämre än väntat

Den enda sektor som verkar vara på väg upp är verkstadssektorn, medan övriga större sektorer utvecklas i bästa fall mediokert. Det är klart sämre än tidigare och klart sämre än väntat. Hur vi än analyserar utvecklingen går det bara att komma fram till att rapportperioden, så här långt, varit en flopp, rätt och slätt.

Lämna en kommentar